AKTUALITY

 

Máte zájem o bližší informace, týkající se zřízení a provozu firemních školek nebo dětských skupin?

ZAJÍMÁ VÁS PROBLEMATIKA DĚTSKÝCH SKUPIN? Obraťte se na nás na e-mailové adrese: info@skolka-jesle.cz .

firemní školky

Dětské skupiny

Dne 29. 11. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 247/2014  Sb.,  o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění novely zákona č. 127/2015 Sb.

Tento zákon upravuje:

 • podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině,
 • podmínky pro získání oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Zákon o dětské skupině nastavuje základní právní rámec poskytování služby péče o dítě na nekomerční bázi, která má být určitou alternativou výchovné a vzdělávací péče poskytované dětem v rámci oficiálního systému předškolního vzdělávání v České republice.

Službou péče o dítě v dětské skupině se rozumí činnost provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině zapsaným do evidence poskytovatelů. Služba spočívá v poskytování pravidelné péče o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky. Umožňuje docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte (např. na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte).

Poskytovatelem služby může být zaměstnavatel, územní samosprávný celek, obecně prospěšná společnost, ústav, nadace, nadační fond, vysoká škola, spolek či právnická osoba registrovaná nebo evidovaní podle zákona o církvích a náboženských společnostech. Pečující osoby v dětské skupině musí být odborně způsobilé. V dětské skupině může být maximálně 24 dětí.

Hygienické požadavky na prostory a provoz jsou upraveny vyhláškou č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny
do 12 dětí, a vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

Výhody dětské skupiny:

 • Dětské skupiny umožní lépe sladit péči o rodinu s pracovními povinnostmi
 • Služba je určena pro děti již od jednoho roku
 • Dětské skupiny poskytují péči v menších skupinkách dětí a mohou vycházet vstříc individuálním potřebám dětí.
 • Pro děti je poskytovatelem zpracován plán výchovy a péče.
 • Dětské skupiny mohou flexibilněji reagovat na potřeby rodiny, např. otevírací dobou.
 • Pečující osoby mají stanovené široké spektrum odborného vzdělání z oblasti sociální, zdravotní a pedagogické.
 • Dětské skupiny fungují na neziskové bázi.
 • Za každé dítě navštěvující dětskou skupinu si může rodič uplatnit slevu na dani ve výši maximálně minimální mzdy za rok.

Právní předpisy pro dětské skupiny:

o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

 • Vyhláška č. 410/2005 Sb.

o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Soukromé MŠ

MATEŘSKÉ ŠKOLY V REŽIMU ŠKOLSKÉHO ZÁKONA

Ve smyslu § 3 odst. 3 písm. t) živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů), výchova a vzdělávání v předškolních zařízeních zařazených do rejstříku škol a školských zařízení není živností, a podléhá tedy režimu nikoli živnostenského, ale školského zákona. Školky se zřizují jako právnické osoby, často mají formu např. obecně prospěšných společností, nebo obchodních společností podle obchodního zákoníku. MŠ mohou mít celodenní, polodenní a internátní provoz. Hlavní výhodou tohoto kroku je možnost získat část finančních prostředků od státu. Zároveň se však jedná o poměrně složitou proceduru vzniku takového subjektu a jeho zápisu do příslušných rejstříků a závazek dodržet vzdělávací programy stanovené ministerstvem, které by měly garantovat přípravu dětí pro pokračování vzdělávání v základní škole. Speciálním typem předškolní instituce je "firemní mateřská škola" – mateřská škola určená ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele nebo jiného zaměstnavatele nebo zaměstnavatelů podle § 34 odst. 8 školského zákona, které se věnuji podrobnější v další kapitole.

 

MATEŘSKÉ ŠKOLY V REŽIMU ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

Činnost předškolních zařízení nezařazených do rejstříku škol a školských zařízení podléhá režimu živnostenského zákona. Jejich zařazení do konkrétní živnosti se řídí věkem dítěte, hranicí jsou tři roky věku dítěte.

Pokud bude poskytována služba spočívající ve výchově dětí nad tři roky věku, půjde o živnost volnou, obor činnosti č. 72 "Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti", jehož obsahová náplň je následující:

Výchova dětí nad tři roky věku v předškolních zařízeních, výuka v soukromých školách a zařízeních sloužících odbornému vzdělávání, pokud tato nejsou zařazena do rejstříku škol a školských zařízení. Jiná mimoškolní výchova a vzdělávání, doučování žáků a studentů, výchovně vzdělávací činnost na dětských táborech a jiných zotavovacích akcích, zejména vedení těchto akcí, zajišťování výchovných, relaxačních a vzdělávacích programů pro účastníky těchto akcí, dohled nad dětmi a podobně. Výuka jazyků, případně znakové řeči, výuka hry na hudební nástroj, výtvarného umění (malířství, sochařství, umělecké fotografie a podobně), baletu, uměleckého tance, herectví, mimického projevu a podobně. Společenská výchova a s ní spojená výuka společenského tance.

V případě, že by se jednalo o výchovu, resp. péči o děti do tří let věku, už by daná činnost nespadala pod shora jmenovanou živnost volnou, ale do živnosti vázané "Péče o dítě do tří let věku v denním režimu", jejíž obsahová náplň je následující:

Výchovná péče o svěřené děti do tří let věku v denním nebo celotýdenním režimu zaměřená na rozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních, hudebních, výtvarných schopností a kulturně hygienických návyků přiměřených věku dítěte. Zajišťování bezpečnosti a zdraví dětí, jejich pobytu na čerstvém vzduchu, stravování, spánku v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygieny dětí, včetně poskytování první pomoci.

Obsahové náplně živností jsou stanoveny nařízením vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.

Firemní mateřské školy

MŠMT novelou školského zákona - zákonem č. 472/2011 Sb., umožňuje zřídit firemní mateřskou školu (podle ustanovení § 34 odst. 8 školského zákona, a to tak, že: „Zřizovatel může určit mateřskou školu nebo její odloučené pracoviště ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele nebo jiného zaměstnavatele. Na tuto mateřskou školu nebo odloučené pracoviště se nevztahují odstavce 2 až 4 a § 35 odst. 1. O přijetí do této mateřské školy nebo odloučeného pracoviště rozhoduje ředitel na základě kritérií stanovených zřizovatelem, je-li jím stát, kraj, obec nebo svazek obcí,
a v ostatních případech rozhoduje na základě kritérií stanovených vnitřním předpisem právnické osoby vykonávající činnost školy. Kritéria pro přijímání do mateřské školy se zveřejňují předem, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“

Tímto ustanovením je dána možnost přednostního přijímání dětí zaměstnanců zřizovatele na základě rozhodnutí zřizovatele mateřské školy – „firemní mateřské školy“, neboť za současně platné právní úpravy se jedná o diskriminaci ostatních dětí (nelze přijímat přednostně děti, jejichž zákonní zástupci pracují u konkrétního zaměstnavatele). Jinými slovy zřizovatel (firma) stanoví svá vlastní kritéria pro přijímání dětí. Jako ostatní mateřské školy budou moci „firemní mateřské školy“ přijímat děti zpravidla od tří let, tzn. i děti mladší, které jsou však tělesně i duševně způsobilé k určité formě vzdělávání. To však nebrání tomu, aby „firemní mateřské školy“ byly otevřené ostatním druhům péče zřizované mimo školský zákon a využívaly přitom svých podmínek (materiálních, personálních a jiných) k symbióze se zařízeními péče o děti do 3 let v působnosti jiných ministerstev.

Dále novela školského zákona nezavádí pro „firemní mateřské školy“ samostatný slovní pojem, ale využívá opisu „mateřská škola určená ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele nebo jiného zaměstnavatele nebo zaměstnavatelů“. Název právnické osoby vykonávající činnost „firemní školky“ – mateřské školy ve smyslu ustanovení § 34 odst. 8 školského zákona nebude muset obsahovat slova „mateřská škola“, viz § 8a odst. 1 písm. a) školského zákona.

Je třeba ale nezapomenout na skutečnost, že „firemní školky“ zapsané ve školském rejstříku musí splňovat požadavky školského zákona jako jiné mateřské školy ostatních zřizovatelů (veřejných, soukromých, církevních).

 

MŠMT jako garant kvality činnosti škol zapsaných do školského rejstříku, konkrétně rejstříku škol a školských zařízení vytvořilo pro tzv. „ firemní mateřské školy“ stejné podmínky, jako je tomu u mateřských škol ostatních zřizovatelů zapsaných ve školském rejstříku. Budou tak moci získat finanční zabezpečení ze státního rozpočtu - dotaci ve výši podle druhu zřizovatele – veřejného, soukromého či církve.

Ze státního rozpočtu se poskytují finanční prostředky vyčleněné na činnost škol a školských zařízení, které nezřizuje stát, kraj, obec, svazek obcí nebo registrovaná církev nebo náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.

Půjde-li o soukromého zřizovatele (právnickou či fyzickou osobu), bude „firemní školka“ financována podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školním zařízením, ve znění pozdějších předpisů. V prvním roce činnosti obdrží ve výši 60 % z normativu a v dalších letech 100 %, při splnění zákonných podmínek. Právnické osoby vykonávající činnost takovéto mateřské školy („firemní školky“), pokud bude činnost zapsaná ve školském rejstříku, budou povinny dodržovat ustanovení školského zákona a s ním související či prováděcí právní předpisy, tzn. zejména dodržovat hygienické normy, zajistit odborně kvalifikovaný pedagogický personál, realizovat vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a vytvářet podmínky České školní inspekci ke kontrole a hodnocení kvality činnosti školy.

Základní právní předpisy pro zřizování a provozování firemních školek zapsaných ve školském rejstříku

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. § 142 a násl. – Rejstřík škol a školských zařízení)
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů („Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2011 pro účely poskytování dotací soukromému školství", č.j. 20/2011-26)
 • Pokyn D-300 Ministerstva financí k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění novely z dubna 2012
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 • Vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů


www.firemni-skolky.cz © 2008 - 2011 | e-mail: info@skolka-jesle.cz
All Rights Reserved