AKTUALITY

 

Máte zájem o bližší informace, týkající se zřízení a provozu firemních školek nebo dětských skupin?

ZAJÍMÁ VÁS PROBLEMATIKA DĚTSKÝCH SKUPIN? Obraťte se na nás na e-mailové adrese: info@skolka-jesle.cz .

firemní školky

Program Firemní školky a dětské skupiny

V rámci programu Firemní školky a dětské skupiny nabízíme realizaci firemních školek a dětských skupin tzv. na klíč.

Vytvoříme kompletní projekt firemní školičky, který bude přesně odpovídat potřebám společnosti , jejich zaměstnanců a zejména malým „školáčkům“.

Chceme vytvářet prostředí, kde by se děti cítily dobře a kde by byly vychovávány v souladu s moderními vzdělávacími metodami. Firemní školka by měla být místem, kam mohou rodiče bez obav svěřit své děti do péče odborníkům. Právě výběr odborného personálu je pro školku jedním z nejdůležitějších prvků.

Kromě toho, že všichni naši zaměstnanci splňují náročná odborná kritéria (pedagogické vzdělání, zdravotnické vzdělání, odborná praxe apod.), procházejí školením v našich školkách.

Současné potřeby rodičů na využívání školek/jeslí se neustále vyvíjejí podle náročnosti jejich povolání. Model, který nabízel buď pouze jesle nebo pouze školku, je v dnešní době již nepraktický.

Dnešním trendem je vytváření kombinovaného zařízení „školičko-jeslí“, ve kterých se může odborný personál individuálně věnovat různým věkovým skupinám dětí.

Ve firemních školkách se děti učí formou her a vzdělávacích zábavných programů. Děti od tří let se mohou učit cizí jazyky (angličtina, němčina). Součástí programu pro děti jsou také pohybové kurzy, ve kterých se děti naučí koordinaci svých pohybů.

Potřeby každé firmy jsou individuální, stejně tak je jedinečný každý projekt firemní školky. Nabízíme možnost zpracování průzkumu ve vaší firmě, na základě kterého pak můžeme vyhodnotit skutečná očekávání zaměstnanců a budeme moci navrhnout ideální model právě pro vaši společnost.


INFORMACE Z MŠMT: Normativní financování mateřských škol:

Normativní financování mateřských škol zřizovaných obcemi a financování
soukromých mateřských škol

Odpovídáme na část Vašeho dotazu a upřesňující telefonický dotaz, týkající  se normativního financování mateřských škol. Vaši otázku rozdělíme do dvou skupin :

a)     Financování mateřských škol zřizovaných obcemi

b)    Financování soukromých mateřských škol

a)Základní právní rámec, upravující financování krajského a obecního školství, tvoří

v současné době zejména dva zákony, a to

-       zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

-       zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011

a dva obecně platné podzákonné předpisy:

-       vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů,

-       směrnice MŠMT č.j. 28 768/2005-45, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých provádějí krajské úřady rozpis finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle § 161 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle kterých provádějí obecní úřady obcí s rozšířenou působností návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu podle § 161 odst. 7 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.

Zákon č. 561/2004 Sb. v ustanovení § 160 jednak uvádí, na co jsou školám a školským zařízením poskytovány finanční prostředky ze státního rozpočtu – tzv. přímé výdaje na vzdělávání (u škol zřizovaných obcí či svazkem obcí je to definováno v odst. 1 písm. c) a u škol zřizovaných krajem v odst. 1 písm. d)) a jednak v § 160 odst. 5 definuje způsob poskytování těchto prostředků: „finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují podle skutečného počtu dětí, žáků nebo studentů ve škole nebo školském zařízení…“. V § 161 odst. 2 a 3 školského zákona jsou dále definovány krajské normativy, jejichž prostřednictvím provádí krajský úřad rozpis rozpočtu na školy a školská zařízení: „krajské normativy stanoví krajský úřad jako výši výdajů podle § 160 odst. 1 písm. c) a d) připadajících na jednotku výkonu na kalendářní rok...“, přičemž jednotkou výkonu je jedno dítě, žák, student, ubytovaný, stravovaný, lůžko, třída, studijní skupina, oddělení nebo jiná jednotka stanovená zvláštním právním předpisem.

Normativní financování regionálního školství tedy probíhá prostřednictvím krajských normativů. Krajský úřad je povinen stanovit na příslušné realizované jednotky výkonu krajský normativ, který je tvořen základní částkou (která je závislá na tom, o jakého žáka se jedná, tj. jde-li o dítě v mateřské škole, žáka v základní škole, základní škole speciální, střední škole apod.)
a příplatkem (který je závislý na druhu zdravotního postižení žáka a způsobu jeho integrace). Krajský normativ přímých výdajů na vzdělávání je určen z největší části především na pokrytí mzdových nákladů a odvodů s nimi souvisejícími.

Stanovení konkrétní výše krajských normativů je plně v kompetenci příslušného krajského úřadu.  Kromě normativního způsobu financování může krajský úřad poskytnout finanční prostředky rovněž mimonormativně, tj. z vytvořené rezervy, a to v případech, kdy stanovené přímé výdaje prostřednictvím krajských normativů nezabezpečují realizaci školních vzdělávacích programů či vzdělávání žáků základních škol, uskutečňujících rozšířenou výuku některých předmětů nebo skupin předmětů (viz čl. II výše zmíněné směrnice MŠMT
č.j. 28 768/2005-45). Krajské úřady tak mohou – v rámci svých dlouhodobých záměrů vzdělávání a priorit - nad rámec normativního rozpisu finančních prostředků reagovat na zvýšené finanční požadavky jednotlivých subjektů a na jejich jednotlivá specifika.

b) Základním právním rámcem pro financování soukromých mateřských škol je zákon

č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud je soukromá mateřská škola zařazena v rejstříku škol a školských zařízení a požádala příslušný krajský úřad o uzavření smlouvy na poskytování dotace a splní další podmínky uvedené v citovaném zákoně, obdrží tzv. dotaci ze státního rozpočtu prostřednictvím příslušného krajského úřadu. Dotace se poskytuje na školní rok zálohově na jednotlivá čtvrtletí kalendářního roku. Výši normativu pro soukromé školy, předškolní a školská zařízení stanovuje  MŠMT na kalendářní rok  a zveřejňuje vždy nejpozději do 31.ledna příslušného roku ve Věstníku ministerstva (zveřejněno také na WEB stránkách MŠMT).

V prvním roce provozu obdrží mateřská škola pouze 60%  příslušného stanoveného normativu, po roce provozu, pokud splní podmínky dané zákonem č. 306/1999 Sb.,

( §5 odst. 3),  může obdržet tzv. zvýšení dotace, tj. 100% normativu. Pro informaci uvádím výši normativu pro mateřskou školu s celodenním provozem do 15 dětí včetně  ( činí 39930).


www.firemni-skolky.cz © 2008 - 2011 | e-mail: info@skolka-jesle.cz
All Rights Reserved